Aydınlatma Metini

 

VESTEL TİCARET ANONİM  ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN KORUNMASI VE  İŞLENMESİNE İLİŞKİN 

AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu  ve Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Vestel Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki  Sebepleri

Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından Kanun’da belirtilen temel ilkelere uygun olarak kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aşağıda belirtilen amaçlarla işlenebilecektir:

İşlenen Kişisel Verileri
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verilerin işlenme şartları
 • Kimlik Bilgileri (İsim, Soy İsim)
 • İletişim Bilgileri (Telefon Numarası, E-Posta, Adres)
 • Müşteri İşlem Bilgileri (şifre, satın alınan ürünler, ürün miktarları, satış fiyatları, kullanıcı giriş ve çıkış aktiviteleri ile birlikte zaman bilgileri, IP adresi, kullanıcı ve tarayıcı bilgileri, sipariş ve fatura adresleri)
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi;  
 • Şirketimizin hukuki faaliyetlerinin planlanması veya icrası
 • E-satış süreçlerinin yürütülmesi(sadece ispanya sayfasında yapılmaktadır)
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan    doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin    işlenmesinin gerekli olması,
 •  
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar    vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin    zorunlu olması

 

İşlenen Kişisel  Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda,

 • Lacivert Bilişim Teknoloji Dış Tic. ve San. Ltd. Şti (tedarikçimiz) yazılım geliştirme ve bakım amacıyla sunucudaki tüm verilere erişim sağlayabilir.
 • İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimizden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilir.
 • Kişisel verileriniz, izin vermeniz halinde Vestel tarafından kiralanan Amazon sunucularında saklanmaktadır.
 • Sadece İspanyolca sayfasında faaliyet gösteren online satışlar kapsamında, kişisel verileriniz satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Banka ile paylaşılabilir.

 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi 

Kişisel verileriniz, Şirketimizin sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerden faydalanmanız  amacıyla bizimle temas kuracağınız elektronik ortamda Şirketimizin internet sitesi, üyelik formu, çerezler üzerinden otomatik veya otomatik olmayan yollara toplanacaktır.

Üyelik oluşturma ve e-satış sadece İspanya sayfasında yapılmaktadır.

 

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde  Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, support.globalwebsiteenglish@jvctv.eu     

Adresinden e-posta aracılığıyla veya Vestel Ticaret A.Ş. , Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa / Türkiye adresinden posta yoluyla ulaştırabilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.